Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

0

Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

-T. Harv Eker-

5 THÓI QUEN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
 Không làm nhiều việc cùng lúc, mỗi ngày 3 việc quan trọng.
 Focus – Tập trung
 Không để người khác cang thiệp khi đang làm việc
 Luôn đúng hẹn, đúng kế hoạch, đúng dead line
 Mọi khủng hoảng điều có cách giải quyết khi nhà lãnh đạo bình tỉ