Cách bạn làm MỘT VIỆC cũng là cách bạn làm MỌI VIỆC

-T. Harv Eker-

5 THÓI QUEN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

  •  Không làm nhiều việc cùng lúc, mỗi ngày 3 việc quan trọng.
  •  Focus – Tập trung
  •  Không để người khác cang thiệp khi đang làm việc
  •  Luôn đúng hẹn, đúng kế hoạch, đúng dead line
  •  Mọi khủng hoảng điều có cách giải quyết khi nhà lãnh đạo bình tỉ