WHY
Vấn đề – Bài toán là gì?
Có thể thuyết phục trong 1 phút?
Có đáng để đầu tư?
Tại sao nên đầu tư?
Các bên liên quan, đối tượng (Stakeholders) sẽ có lợi ích gì?

WHAT
Chúng ta sẽ đầu tư cái gì?
Hướng giải pháp?
Chi tiết giải pháp?

WHO
Ai cần nó, ai trả tiền mua nó?
Tại sao họ khát khao nó?
Tại sao đối thủ chưa cung cấp được?
Làm sao tiếp cận họ?
Làm sao thuyết phục họ?
Họ sẽ mua ở đâu?

HOW
Lộ trình triển khai? Đến khi nào chúng ta đạt được cái gì?
Đội ngũ và năng lực của những người tham gia?
Đo lường thành công?
Ngân sách, thời gian?
Những điều kiện thiết yếu để thành công?
Rủi ro và cách phòng tránh?