#5 Ứng dụng Automation Marketing trong tổ chức hội thảo khách hàng