MARKETING

Học AdWords qua video 6: Điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động

Đặt điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động cho các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

Để thay đổi giá thầu khi quảng cáo xuất hiện trên thiết bị di động, bạn có thể xác định điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo.

Nếu bạn đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động ở cấp chiến dịch và cấp nhóm quảng cáo trong một chiến dịch thì điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động của nhóm quảng cáo sẽ được sử dụng khi xác định giá thầu của bạn. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động của chiến dịch là -100% thì điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động của nhóm quảng cáo sẽ không được sử dụng.
Đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động

Trong Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo Adwords, hãy chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn sửa đổi.
Trong “Điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động” trong bảng chỉnh sửa, hãy nhập giá trị từ -90% đến +300%, tính cả hai giá trị đó. Bạn cũng có thể nhập -100% để chọn không tham gia thiết bị di động cho chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo đã chọn.

Điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động
Điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động

Điều chỉnh giá thầu -90% sẽ giảm giá thầu 90%, xuống còn 10% giá thầu ban đầu. Tương tự, +300% tăng giá thầu trên thiết bị di động lên bốn lần so với số tiền ban đầu. Ví dụ: giả sử giá thầu nhóm quảng cáo của bạn là $2,00 và chiến dịch có điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -50%. Khi quảng cáo từ nhóm quảng cáo đó phân phối trên thiết bị di động, giá thầu sẽ giảm xuống $1,00.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: