Hàng tồn kho là gì? Các phương pháp phân loại hàng tồn kho

Hàng tồn kho là gì Các phương pháp phân loại hàng tồn kho

Hàng tồn kho của doanh nghiệp là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường; Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (gọi chung là vật tư) để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp có thể bao gồm: Hàng hoá mua về để bán (hàng hoá tồn kho, hàng hoá bất động sản, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hoá gửi đi gia công chế biến; Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán; Sản phẩm dỡ dang (sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho); Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường; Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dỡ dang; Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và thành phẩm, hàng hoá được lưu giữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp.

Đây là một yếu tố quan trọng trong doanh nghiệp, vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp doanh nghiệp có một lượng vật tư dự trữ hàng hóa đúng mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục không bị gián đoạn.

Hàng tồn kho là gì Các phương pháp phân loại hàng tồn kho
Hàng tồn kho là gì Các phương pháp phân loại hàng tồn kho

Theo chuẩn mực kế toán số 2 – Hàng tồn kho bao gồm:

 • Hàng mua về để bán (hàng lưu kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng gửi đi gia công)…
 • Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán: sản phẩm dở dang (sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm);
 • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường..
 • Chi phí dịch vụ dở dang..

Phân loại hàng tồn kho:

Hàng lưu kho  trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, đa dạng về chủng loại, khác nhau về đặc điểm, tính chất thương phẩm, điều kiện bảo quản, nguồn hình thành có vai trò công dụng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để quản lý tốt, tính đúng, tính đủ giá gốc hàng tồn kho cần phân loại, sắp xếp hàng tồn kho theo tiêu thức nhất định.

 • Thứ nhất: Phân loại mục đích theo mục đích sử dụng và công dụng của hàng tồn kho:

+ Hàng tồn kho dự trữ cho sản xuất: toàn bộ là hàng được dự trữ để phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động sản xuất như NVL, bán thành phẩm, công cụ dụng cụ gồm cả giá trị sản phẩm dở dang.

+ Hàng tồn kho dự trữ cho tiêu thụ: phản ảnh toàn bộ hàng tồn kho được dự trữ phục vụ cho mục đích bán ra của doanh nghiệp như hàng hóa thành phẩm.

 • Thứ hai: Phân loại theo nguồn hình thành

+ Hàng mua từ bên ngoài: là toàn bộ hàng được doanh nghiệp mua từ các nhà cung cấp ngoài hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Hàng mua nội bộ: là toàn bộ hàng được doanh nghiệp mua từ các nhà cung cấp thuộc hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp như mua hàng giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng 1 Công ty, Tổng Công ty…

+ Hàng tồn kho tự gia công: là tồn bộ hàng tồn kho được DNSX, gia công tạo thành.

+ Hàng tồn kho được nhập từ các nguồn khác:….

 • Thứ 3: phân loại tồn kho theo nhu cầu sử dụng

+ Hàng sử dụng cho sản xuất kinh doanh

+ Hàng chưa cần sử dụng

 • Thứ tư: phân loại hàng tồn kho theo kế hoạch dự trữ, sản xuất và tiêu thụ:

+ Hàng tồn trữ an toàn

+ Hàng tồn trữ thực tế

 • Thứ năm: phân loại hàng tồn kho theo phẩm chất:

+ Hàng chất lượng tốt

+ Hàng kém phẩm chất

+ Hàng mất phẩm chất

 • Thứ 6: phân loại hàng tồn kho theo địa điểm bảo quản:

+ Hàng trong doanh nghiệp

+ Hàng bên ngoài doanh nghiệp

 • Thứ 7: Theo chuẩn mực 02 – hàng tồn kho được phân thành

+ Hàng hóa để mua bán

+ Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán

+ Sản phẩm dở dang và chi phí dich vụ chưa hoàn thành

+ Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ

Tóm lại: Mỗi cách phân loại hàng tồn kho đều có ý nghĩa nhất định với nhà quản trị doanh nghiệp. Việc ứng dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho hiệu quả đang được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng và sử lý kịp thời.

Bạn đang là chủ doanh nghiệp, bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho và chưa tìm ra giải pháp??? GetFly CRM là giải pháp quản trị hàng tồn kho với đầy đủ tính năng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Đăng ký dùng thử ngay hôm nay để có cơ hội trải nghiệm. Miễn phí hoàn toàn trong 14 ngày đầu tiên.

%d bloggers like this: