MARKETING

URL Nâng Cấp Với Google AdWords

Bạn đã quen thuộc với URL đích—đó là địa chỉ web mọi người nhấp vào để đến trang đích của bạn. Nếu bạn sử dụng theo dõi, bạn cũng sử dụng trường URL đích cho thông số theo dõi và chuyển hướng đến dịch vụ theo dõi của bên thứ ba. Cập nhật này thay trường URL đích bằng trường URL cuối cùng và tạo trường mới để quản lý theo dõi. Nếu bạn không sử dụng theo dõi, bạn không cần thay đổi bất kỳ điều gì.

Trường “URL đích” bạn thường thấy giờ là trường “Trang đích”, tại đó bạn có thể chọn để xác định URL cuối cùng hoặc URL đích.

URL cuối cùng đơn giản là địa chỉ web của trang đích, nơi mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. URL cuối cùng của bạn có thể bao gồm chuyển hướng, nhưng tên miền của nó phải khớp với tên miền của URL hiển thị của bạn.

Ví dụ
Giả sử URL của bạn là www.google.com.vn.
URL cuối cùng được chấp nhận có thể là:
https://www.adwords.google.com
https://www.google.com/grants
https://tracking.google.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fgrants
Các URL cuối cùng không được chấp nhận sẽ là:
https://www.adwords.fr
https://www.adwords.com
https://thirdpartytracking.com
https://thirdpartytracking.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fgrants
Để ngăn quảng cáo bị từ chối, đảm bảo tên miền của URL hiển thị và URL cuối cùng của bạn khớp nhau.
Trong năm nay, URL cuối cùng sẽ trở thành tùy chọn trang đích duy nhất của bạn (URL đích sẽ bị loại bỏ).

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: