Sau khi chinh phục cự ly 21km (30 lần), 42km (4 lần) và 70km (1 lần) thì tôi mới quay trở lại tập bài bản để chinh phục cự ly 10km sub 1.

Lần 1: 10km sub 1 trong 52p tại Lăng Bác

Lần 2: 10km sub 1 trong 54p tại Hồ Gươm

Lần 3: 10km sub 1 trong 52p tại Hồ Gươm

Lần 4: 10km sub 1 trong 52p tại Lăng Bác