Livestream #21: Làm Network Marketing (Direct Selling) chuyên nghiệp là làm ntn?

Làm Network Marketing (Direct Selling) chuyên nghiệp là làm như thế nào?

1. Tập trung 100% thời gian cho Network Marketing (cho Seacret)
2. Có mục tiêu rõ ràng trong network marketing và Kiên trì theo đuổi mục tiêu (VD: mục tiêu thay đổi tình trạng tài chính, mục tiêu tự do tài chính, mục tiêu giúp đỡ 1000 người thay đổi)
3. Hoàn thiện bản thân, tốt hơn 1% mỗi ngày
4. Chia sẻ cơ hội kinh doanh về Seacret liên tục với các đối tác tiềm năng
5. Sao chép công việc và hành động của tuyến trên để thành công nhanh hơn
6. Giúp đỡ tuyến dưới học hỏi và phát triển như mình hoặc hơn mình.
7. Tập trung vào con người, khi có con người tốt (đồng đội tốt) thì sẽ có thu nhập tốt.
8. Có thái độ chính trực và phụng sự vì mục tiêu chung.
9. Sử dụng sản phẩm Seacret hàng ngày để có kết quả cho bản thân và cho gia đình.
#network_marketing #direct_selling #seacret #seacretvietnam

All in one