#4 Quản lý nhóm khách hàng như thế nào?

Nhóm khách hàng là gì?

Nhóm khách hàng là tập hợp các khách hàng có cùng tính cách, đặc trưng riêng biệt để từ đó bạn tìm hiểu và đưa ra những phương pháp tiếp cận khách hàng phù hợp.

Thêm mới Nhóm khách hàng

Khi doanh nghiệp của bạn tiếp nhận thêm một khối lượng khách hàng mới mang những đặc tính hoàn toàn khác biệt với Nhóm khách hàng cũ, khi đó một Nhóm khách hàng mới cần được phân loại và thêm vào hệ thống quản lý.

Cập nhật Nhóm khách hàng

Cập nhật Nhóm khách hàng hỗ trợ chỉnh sửa thông tin từ các Nhóm khách hàng đã có để phù hợp với điều kiện thực tế.

%d bloggers like this: