Hoàn thành Half Marathon 34: Tham Quan Thuỷ Điện Hoà Bình

Một chiếc race cũng không mất tiền BIB, chỉ mất tiền thuê xe đi lại và tiền nhậu tại Hà Nội mà thôi.

All in one