Livestream #40: Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp đang cần CRM (phần mềm quản lý khách hàng)

Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp đang cần CRM

+ Dữ liệu khách hàng bị phân tán ở nhiều nơi

+ Dữ liệu khách hàng bị trùng lặp, nhiều data rác

+ Dữ liệu khách hàng không có tính chia sẻ kế thừa

+ Dữ liệu khách hàng kém bảo mật, khó phân quyền, dễ bị mất dữ liệu

+ Doanh nghiệp không có góc nhìn 360 độ về khách hàng

+ Thiếu sự kết nối giữa các bộ phận, phòng ban liên quan tới khách hàng

+ Khó kiểm soát được hoạt động bán hàng

+ Tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng thấp

+ Báo cáo bán hàng thủ công, không thể kiểm soát từ xa

#crm #tuan_crm #phanmemcrm #phanmemquanlykhachhang #quanlykhachhang

All in one