Thầy Phạm Thành Long tức sôi máu chửi MyAladdinz là lừa đảo, từ chối dạy và block luôn.

All in one